Yasal Uyarı

Beyaz Gölge Eğitim Sağlık Spor Org. Tan. Tic Aş.
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Beyaz Gölge, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 10. Maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 1. Veri Sorumlusu
  1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Beyaz Gölge Eğitim Sağlık Spor Org. Tan. Tic Aş. (“Beyaz Gölge”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.
 2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
  1. Toplanan kişisel verileriniz; Beyaz Gölge’nin hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, Beyaz Gölge’nin ve faaliyetlerinin tanıtılması, Beyaz Gölge tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması,
  2. Listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, İstatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, İnternet sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve diğer iletişim kanallarımızı kullanım şeklinize ilişkin analiz yapmak ve sizlere özelleştirmelerde bulunmak,
  3. Beyaz Gölge yönetimindeki Kamplarda, turnuvalarda ve benzeri organizasyonlarında eğitim gören ve Beyaz Gölge bünyesindeki birimlerde veya Beyaz Gölge dışındaki kuruluşlarda görev yapan sporcuların hak ve yükümlülüklerinin korunması ve yerine getirilmesinin sağlanması amaçları dâhilinde işlenecektir.
  4. Beyaz Gölge öğrencilerinin/çalışanlarının/ziyaretçilerinin can ve mal güvenliğinin korunması veya bu maddede belirtilenlere ilişkin kurallara uyum sağlanması da dâhil olmak üzere; yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla verileriniz kullanılabilir. Veriler, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına, bulut bilişim sistemlerine aktarılabilir, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenebilir.
  5. Beyaz Gölge sporcu ve kulüplerinden birisine üye olmanız halinde kişisel verileriniz; kulübün bağlantıda olduğu ulusal ve uluslararası federasyon, dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşları ile Beyaz Gölge tarafından kanunlarda ön görülen kayıtların tutulması amacıyla işlenebilecek ve gerekli olması halinde kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle paylaşılabilecektir.
  6. Toplanan kişisel verileriniz; hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek, pazar araştırması amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak, Beyaz Gölge’ye kaydınızın sağlanması ve devamı, Beyaz Gölge’nin iş ve akademik süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve eğitim faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden faydalanılması başta olmak üzere;
  7. Beyaz Gölge İnsan Kaynakları politikalarının yürütülmesi amacı doğrultusunda; Beyaz Gölge’nin İnsan Kaynakları politikalarına uygun şekilde; operasyonlarının yürütülmesi, açık pozisyonlara uygun personel temini, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve sair iş hayatını düzenleyen mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,
  8. Beyaz Gölge ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde; hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için, Beyaz Gölge tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile (yetkili veya çalışanlar) yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi,
  9. Beyaz Gölge’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Beyaz Gölge tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), Beyaz Gölge ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Beyaz Gölge içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.
 3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
  1. Toplanan kişisel verileriniz; Beyaz Gölge nezdindeki eğitim faaliyetlerini sürdürmek, Beyaz Gölgemizin ve Beyaz Gölgemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Beyaz Gölge tesis ve binalarının iç ve dış lokasyonlarında fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi amaçlarıyla; iş ortaklarına, Yüksek Öğretim Kurumu, SGK, gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
 4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  1. Kişisel verileriniz web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, sosyal medya, çağrı merkezi, matbu form, adli kayıtların taranması, SGK kayıtları, PTT, web sitesi üzerinde gezinme hareketleriniz, Beyaz Gölgemizin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla toplanıp yasal süresi boyunca saklanmaktadır.
  2. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’ nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
  1. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Beyaz Gölgemize iletmeniz durumunda Beyaz Gölgemiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Beyaz Gölgemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Beyaz Gölgemize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak Beyaz Gölgemize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Beyaz Gölgemiz 6698 sayılı Kanunu’n 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanunu’n 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Beyaz Gölge Web Sitesinde yer alan Veri Sahibi Başvuru formunu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını ‘Beyaz Gölge Eğitim Sağlık Spor Organizasyonları Tanıtım Ticaret AŞ. Kavacık Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Tonoğlu Plaza No:3/4 Beykoz / İstanbul / Türkiye’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@beyazgolge.org adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.